Chráníme Vaše data. Více ZDE.

Zásady ochrany osobních údajů

I. ÚVOD

My, obecně prospěšná společnost DOM – Dům otevřených možností, o.p.s., IČ: 660 05 167, se sídlem Braunerova 431/22, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1186 (dále jen „DOM“) si velmi vážíme Vaší důvěry.

V těchto zásadách zjistíte, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáváme v souvislosti s využívaním našich služeb, v souvislosti s podporu našich služeb, v případě spolupráce s námi, v souvislosti s návštěvou webových stránek provozovaných společností DOM (www.dom-os.cz), jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Tyto zásady se týkají zpracování Vašich osobních údajů, jakožto našich klientů, zájemců o naše služby, dárců, zaměstnanců, spolupracovníků a návštěvníků námi provozovaných webových stránek, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícím Vašemu postavení vůči nám.

Veškeré osobní údaje zpracováváme v souladu s právními předpisy a klademe velký důraz na jejich bezpečné uchovávání.

II. SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je společnost DOM – Dům otevřených možností, o.p.s. Naše identifikační údaje jsou následující:

Obchodní firma: DOM – Dům otevřených možností, o.p.s.
IČ: 660 05 167
Sídlo: Braunerova 431/22, Libeň, 180 00 Praha 8
Zápis v rejstříku: obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. O 1186

Můžete se na nás kdykoliv obrátit dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti, na telefonním čísle 283840884 nebo emailem na adrese dom.os@tiscali.cz.

III. KONKRÉTNÍ PŘÍPADY ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním služeb Domu na půl cesty

DOM poskytuje sociální službu Domu na půl cesty dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SS“)

1.1. Zájemci o službu

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o naši službu Domu na půl cesty a obrátíte se na nás s poptávkou po poskytnutí služby, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro přípravu smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

1.2. Záznam ze vstupní konzultace

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě provedení vstupní konzultace před uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb o Vás budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro splnění smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

1.3. Zpracování údajů v souvislosti s využitím pobytové služby v Domě na půl cesty

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud se dohodneme na tom, že u nás budete ubytovaní na základě smlouvy o poskytování sociálních služeb, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi, a to pro účely realizace smlouvy. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp. Budeme také zpracovávat Vaše jméno a příjmení, a to pro účely označení poštovní schránky Vaším jménem.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle zákona a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování. Zpracování Vašeho jména a příjmení pro účely označení poštovní schránky je zpracováním na základě našeho a Vašeho oprávněného zájmu, kterým je doručování pošty.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let. Vaše jméno a příjmení budeme zpracovávat pro účely označení poštovní schránky jen po dobu, po kterou u nás budete ubytovaní.

1.4. Pořizování fotozáznamů

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat i fotozáznam, a to pro poskytování sociální služby a PR.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

1.5. Zpracování osobních údajů bývalých klientů služby Domu na půl cesty

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo i po ukončení spolupráce s Vámi, a to pro účely informování o naší činnosti a zasílání pozvánek na námi organizované akce

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

2. Zpracování osobních údajů v souvislosti s projektem DOM LANO

DOM poskytuje podporu a pomoc mladistvým ohroženým životem v dysfunkčním rodinném prostředí nebo v závažně nepříznivé sociální situaci, na základě Pověření k sociálně právní ochraně dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o SPOD“). Činnosti realizované v rámci tohoto projektu zahrnují sociální práci ve spolupráci s OSPOD a dalšími institucemi zapojenými do péče o ohrožené děti a mladistvé, poskytování okamžité nebo krizové intervence, možnost ubytování na základě souhlasu zákonného zástupce mladistvého, poskytování poradenských služeb a psychoterapie atp.

2.1. Zájemci o využití služeb projektu DOM LANO

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o využití služeb projektu DOM LANO a obrátíte se na nás s žádostí o úvodní konzultaci, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí konzultace a kontaktování ohledně dalšího postupu.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

2.2. Krátkodobá spolupráce

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě, že máte zájem jen o krátkodobou spolupráci spočívající v jednorázové konzultaci, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí konzultace a evidence záznamů o ní. Tyto Vaše údaje budeme zpracovávat v kartě klienta, kterou pro tyto účely založíme.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

2.3. Dlouhodobá spolupráce

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě, že budeme spolupracovat dlouhodobě, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi, a to pro účely realizace smlouvy o poskytování služeb a výkonu pověření ke SPOD. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SPOD a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let.

2.4. Zpracování údajů v souvislosti s ubytováním v DOMu LANO

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud se dohodneme na tom, že u nás budete ubytovaní na základě smlouvy o ubytování, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi, a to pro účely realizace smlouvy. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp. Budeme také zpracovávat Vaše jméno a příjmení, a to pro účely označení poštovní schránky Vaším jménem.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle zákona a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování. Zpracování Vašeho jména a příjmení pro účely označení poštovní schránky je zpracováním na základě našeho a Vašeho oprávněného zájmu, kterým je doručování pošty.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 15 let. Vaše jméno a příjmení budeme zpracovávat pro účely označení poštovní schránky jen po dobu, po kterou u nás budete ubytovaní.

2.5. Pořizování fotozáznamů

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat i fotozáznam, a to pro účely PR.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

2.6. Zpracování osobních údajů bývalých klientů DOMu LANO

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo i po ukončení spolupráce s Vámi, a to pro účely informování o naší činnosti a zasílání pozvánek na námi organizované akce.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním služby DOM JOB

DOM poskytuje sociální službu sociální rehabilitace DOM JOB dle Zákona o SS.

3.1. Zájemci o službu

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o naši službu sociální rehabilitace DOM JOB a obrátíte se na nás s poptávkou po poskytnutí služby, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro přípravu smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

3.2. Záznam ze vstupní konzultace

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě provedení vstupní konzultace před uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb o Vás budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro splnění smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

3.3. Zpracování údajů v souvislosti s aktivním využitím služby sociální rehabilitace DOM JOB

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud se dohodneme na tom, že Vám budeme poskytovat službu sociální rehabilitace, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi, a to pro účely realizace smlouvy. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle zákona a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

Zpracování v případě zaměstnání
Pokud se v rámci využívání služby sociální rehabilitace DOM JOB stanete také zaměstnancem našeho programu Košára, budeme o Vás zpracovávat také Vaše údaje v rozsahu, k účelu a po dobu popsanou v odst. 10 tohoto článku těchto zásad.

3.4. Pořizování fotozáznamů

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat i fotozáznam, a to pro poskytování sociální služby a PR.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

3.5. Zpracování osobních údajů bývalých klientů DOM JOB

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo i po ukončení spolupráce s Vámi, a to pro účely informování o naší činnosti a zasílání pozvánek na námi organizované akce

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti s využíváním služby DOM TYKADLO

DOM poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství DOM TYKADLO dle Zákona o SS.

4.1. Zájemci o službu

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud jste zájemcem o naši službu DOM TYKADLO a obrátíte se na nás s poptávkou po poskytnutí služby, zaznamenáme si o Vás Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

4.2. Záznam ze vstupní konzultace

Rozsah zpracování a účel zpracování
V případě provedení vstupní konzultace před uzavřením smlouvy o poskytování sociálních služeb o Vás budeme zpracovávat Vaše jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu a záznam z konzultace, a to pro účely poskytnutí sociální služby.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle Zákona o SS a pro splnění smlouvy o poskytování sociálních služeb, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

4.3. Zpracování údajů v souvislosti s aktivním využitím služby odborného sociálního poradenství DOM TYKADLO

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud se dohodneme na tom, že Vám budeme poskytovat službu odborného sociálního poradenství, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu. Dále budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s přímou práci s Vámi, a to pro účely realizace smlouvy. Kategorie těchto údajů může být natolik různá, že je není možné jednoznačně specifikovat. Tyto osobní údaje budou zaznamenány ve Vašem osobním spisu, jehož součástí bude Váš individuální plán, záznamy z přímé práce, výstupy přímé práce, atp.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti dle zákona a pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

4.4. Pořizování fotozáznamů

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme z přímé práce s Vámi pořizovat i fotozáznam, a to pro poskytování sociální služby a PR.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

4.5. Zpracování osobních údajů bývalých klientů DOM TYKADLO

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte výslovný souhlas, budeme zpracovávat Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo i po ukončení spolupráce s Vámi, a to pro účely informování o naší činnosti a zasílání pozvánek na námi organizované akce

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

5. Zpracování osobních údajů našich zákazníků

DOM poskytuje také placené služby a prodává zboží svým zákazníkům, například osobám kupujícím zboží vyrobené v dílně sociální rehabilitace Košára.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud Vám budeme poskytovat naše služby nebo si od nás něco zakoupíte, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, a fakturační údaje, a to pro účely poskytování našich služeb a prodeje zboží.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat z důvodu splnění smlouvy.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

6. Zpracování osobních údajů v souvislosti se vzdělávacími akcemi

DOM plní své poslání a podporuje odbornost a vzdělání profesionálů a zaujaté veřejnosti. Za tímto účelem DOM organizuje konference, semináře, výcviky a vzdělávací akce.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud se účastníte našich vzdělávacích akcí, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mailovou adresu, identifikační a fakturační údaje Vaší organizace (pokud Vás k účasti na našich akcích vysílá organizace), a to pro účely organizace vzdělávací akce.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro splnění smlouvy a na základě našeho oprávněného zájmu, kdy zpracování je nutné k naplnění našeho zájmu vzdělávací akci zorganizovat a Vašeho zájmu se této vzdělávací akce účastnit. Jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu 3 let od konání vzdělávací akce. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

7. Zpracování osobních údajů dárců

DOM je vděčným příjemcem Vašich darů, díky kterým může poskytovat své služby a realizovat činnosti, ke kterým byla založena.

7.1. Zpracování údajů v souvislosti s uzavřením darovací smlouvy

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám poskytnete dar, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště, a to pro účely přípravy darovací smlouvy nebo potvrzení o daru.

Právní titul
Toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jedná se tedy o bezsouhlasové zpracování.

Doba zpracování
Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 10 let.

8. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru a reklamních sdělení

DOM oslovuje osoby s obchodní nabídkou svých produktů a služeb, informuje je o svých činnostech a vytváří pro ně vhodnou nabídku produktů a služeb.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pokud nám k tomu dáte zvláštní souhlas, budeme o Vás zpracovávat Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu pro účely oslovení s obchodní nabídkou našich produktů a služeb, informování o našich činnostech a vytváření vhodných nabídek produktů a služeb.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě Vašeho souhlasu. Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu. Po uplynutí této doby je budeme zpracovávat jen pokud to stanoví zvláštní právní předpisy, nebo pokud to je nezbytné k ochraně našich právních nároků.

9. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním Vašich podnětů a dotazů

DOM je otevřen Vašim podnětům, dotazům a požadavkům, a proto se na náš můžete kdykoliv obracet telefonicky, e-mailem, poštou nebo prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na stránkách www.dom-os.cz.

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro zpracování Vašich požadavků a zodpovězení Vašich dotazů zpracováváme Vámi dobrovolně poskytnuté osobní údaje, to však pouze v nezbytném rozsahu. Konkrétní poskytnuté údaje jsou v každém případě různé a nelze je tedy jednoznačně předem specifikovat.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je naše snaha o zlepšování našich služeb. Bez těchto osobních údajů bychom nebyli schopni na Váš dotaz nebo požadavek reagovat, a proto Váš souhlas se zpracováním v tomto případě nevyžadujeme.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat jen do doby vyřízení Vašeho dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel.

10. Zpracování osobních údajů v souvislosti s pracovněprávním vztahem

10.1. Zpracování údajů uchazečů o zaměstnání

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro účely nalezení vhodného kandidáta a přípravy pracovní smlouvy o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje, které uvedete ve svém životopisu, zejména v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, emailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o Vašem vzdělání a praxi.

Právní titul
Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je nalezení vhodného kandidáta a příprava pracovní smlouvy.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu trvání výběrového řízení, maximálně po dobu 1 měsíce po jeho ukončení, nedáte-li nám souhlas s dalším zpracováním Vašich údajů pro účely případných budoucích výběrových řízení.

10.2. Zpracování údajů zaměstnanců

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro účely plnění našich povinností podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, předpisů upravujících pojistné, daně a účetnictví, zejména odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a evidence našeho hospodaření a pro účely prezentace naší společnosti na internetu o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o Vaší zdravotní pojišťovně, údaje o Vaší trestní bezúhonnosti, údaje o způsobilosti k práci, údaje o Vašem vzdělání a praxi, údaje o mzdách a dalších náhradách vyplacených zaměstnanci a dále Vaši fotografii.

Právní titul
Vaše osobní údaje zpracováváme pro splnění našich zákonných povinností, zejména povinností dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotní pojištění a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a splnění závazků z pracovní smlouvy. Vaši fotografii zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kterým je prezentace DOMu a jeho zaměstnanců na internetu.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu trvání pracovní smlouvy a po dobu stanovenou zákonem, přičemž v případě dokumentů souvisejících se mzdovou agendou může činit tato doba až 30 let.

11. Zpracování osobních údajů externích spolupracovníků

Rozsah zpracování a účel zpracování
Pro účely splnění smlouvy a plnění našich povinností podle předpisů upravujících daně a účetnictví o Vás zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, e-mailová adresa, telefonický kontakt, rodinný stav, údaje o Vaší trestní bezúhonnosti, údaje o Vašem vzdělání a praxi, údaje o vyplacených odměnách. Dáte-li nám k tomu souhlas, budeme zpracovávat také Vaši fotografii a Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu, údaje o Vašem vzdělání a praxi pro účely Vaší prezentace, jakožto našeho spolupracovníka, na našich webových stránkách.

Právní titul
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pro účely splnění smlouvy a plnění našich zákonných povinností, zejména povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Vaši fotografii, kontaktní údaje a Váš profesní životopis budeme zpracovávat pro účely prezentace na našich webových stránkách na základě Vašeho souhlasu, který nám udělujete dobrovolně a který můžete kdykoliv odvolat.

Doba zpracování
Vaše osobní údaje budeme v tomto případě zpracovávat po dobu trvání smlouvy a po dobu stanovenou zákonem, přičemž v případě dokumentů souvisejících s vyplacenými odměnami může činit tato doba až 10 let. Vaši fotografii a Váš profesní životopis budeme zpracovávat jen do doby odvolání uděleného souhlasu, maximálně však do doby 6 měsíců po ukončení Vaší spolupráce s DOMem.

12. Zpracování údajů v souvislosti s návštěvou našich webových stránek

Rozsah zpracování a účel zpracování
V souvislosti s prohlížením našich webových stránek zpracováváme protokolové soubory o přístupu k těmto webovým stránkám, a to: webové stránky, odkud k nám jdete, IP-adresu, datum a dobu přístupu, údaje o Vašem prohlížeči a operačním systému.

Právní titul
Tyto údaje zpracováváme za účelem ochrany našich oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Doba zpracování
Tyto protokolové soubory zpracováváme bez Vašeho souhlasu a uchováváme je po dobu 1 měsíce od návštěvy webové stránky.

Použití souborů cookies
Abychom zlepšili fungování našich webových stránek a optimalizovali naše aktivity používáme na našich webových stránkách cookies. Cookie je malý soubor, který webová stránka ukládá na Váš pevný disk. Získané informace mohou zahrnovat adresu IP připojujícího se počítače nebo typ použitého prohlížeče. Cookie slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů přistupujících k našim webovým stránkám a neumožňují bez dalšího osobní identifikaci uživatelů webové stránky. V případě, že nesouhlasíte se shromažďováním Cookies, můžete v nastavení svého prohlížeče jejich používání zakázat.

Analytické služby Google
K analýze webových stránek pomocí cookie souborů používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Před předáním údajů této společnosti osobní údaje striktně anonymizujeme a této společnosti za účelem analýzy předáváme již jen zkrácené IP adresy, na jejichž základě není možná identifikace konkrétních osob.

I přesto můžete sběru cookies a analýze Google Analytics zabránit, a to například změnou nastavení Vašeho prohlížeče, nebo instalací speciálního pluginu do Vašeho prohlížeče.

Užívání sociální pluginů
Naše webové stránky obsahují sociální pluginy třetích stran, a to plugin sítě Facebook, plugin sítě Twitter a plugin sítě Google+. Díky těmto pluginům můžete sdílet obsah s dalšími lidmi. Tyto sociální pluginy nespravujeme my a nejsme tak odpovědni za případné zpracování Vašich osobních údajů provozovateli těchto pluginů, kteří jsou vůči Vám v postavení správců osobních údajů.

IV. PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předávání osobních údajů smluvním partnerům
Při plnění svých závazků a povinností a poskytování našich služeb využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje, které jim předáme, mají postavení zpracovatelů osobních údajů.

Nejčastěji Vaše osobní údaje předáváme našim externím spolupracovníkům, kteří se společně s našimi zaměstnanci podílí na poskytování odborných služeb.

Dále Vaše osobní údaje předáváme společnostem zajišťujícím pro nás distribuci a dopravu zboží (logistické společnosti), technickou a IT podporu nebo činnost znalců, advokátů a auditorů.

Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům předáváme vždy pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a výhradně za účelem poskytování našich služeb. Za konkrétního zpracovatele vybíráme pouze takové osoby, které nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů. Se všemi zpracovateli máme uzavřené smlouvy a žádný náš zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jakékoliv jiné účely. Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie nedochází.

Další případy předávání osobních údajů
Na vyžádání jsme povinni poskytnout Vaše osobní údaje také různým státním orgánům, orgánům veřejné moci a úřadům. U příjemců našich služeb dle Zákona o SS a Zákona o SPOD se jedná zejména o soudy, obecné a krajské úřady; u zaměstnanců o orgány sociálního zabezpečení (OSSZ, ČSSZ), správce daně z příjmu, úřady práce, orgány inspekce práce, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení; dále se jedná o orgány činné v trestním řízení a orgány oprávněné provádět kontrolu naší činností dle zvláštních zákonů.

Činíme tak proto, že nám to ukládá zákonná povinnost.

V. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně i manuálně a vedeme záznamy o činnostech zpracování.

VI. OCHRANA VAŠICH ÚDAJŮ

V DOMu přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Dodržujeme všechny povinnosti stanovené nám obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Používáme moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy zajišťující maximální možnou ochranu dat. Všechny osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

VII. PRÁVA SPOJENÁ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše údaje zpracováváme transparentním způsobem, to znamená, že vždy víte, k jakému účelu mohou být Vaše údaje použity, kdo údaje zpracovává a kdo je spravuje.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy následující práva spojená se zpracováním osobních údajů, která plně respektujeme:

Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo obdržet od nás bezplatně na základě Vaší žádosti informace o tom, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání Vám tak vždy poskytneme veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů.

Právo na opravu zpracovávaných osobních údajů
Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, kontaktuje nás, a my je neprodleně opravíme.

Právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů
Pokud pomine účel, pro který osobní údaje zpracováváme, automaticky Vaše osobní údaje anonymizujeme nebo zlikvidujeme. Pokud o Vás zpracováváme osobní údaje na základě Vašeho souhlasu a Vy nám souhlas odvoláte, Vaše osobní údaje vymažeme. Právo na výmaz ale není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost údaje dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu jen těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování osobních údajů
Máte právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili, pokud: a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit, nebo b) zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; nebo c) osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je od nás požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků; nebo d) jste vznesli námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje automatizovaným způsobem na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy, máte právo na kopii svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, který bude doručen Vám nebo jiné osobě.

Právo odvolat souhlas se zpracováním
Pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat.

Právo vznést námitku proti zpracování
Při naplnění předpokladů stanovených právními předpisy máte dále právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud právním základem zpracování jsou naše oprávněné zájmy.

Automatizovaní rozhodování, včetně profilování
Při zpracování osobních údajů naší společností nedochází k rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování bez lidského posouzení, které by mělo právní účinky nebo by se jinak významně dotýkalo subjektů údajů, jejichž osobní údaje zpracováváme dle těchto zásad.

Právo podat stížnost
Vaše práva, stejně jako stížnosti, můžete uplatnit písemně či e-mailem u naší společnosti, jakožto správce osobních údajů, a to na kontaktních údajích uvedených výše.
Se svojí stížností se můžete také obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7.

VIII. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

DOM nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

IX. ÚČINNOST ZÁSAD

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na našich webových stránkách nebo na vyžádání v našem sídle.

Pokud vyvstane potřeba aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, budeme Vás informovat o všech podstatných změnách.